Bonaire votar! Tú también, ¿verdad?

No lubida di hasi uso di bo derecho di vota. Bai vota mas lihe ku ta posibel pa evita konglomerashon Tene kuenta ku urnanan lo sera eksaktamente 9 ór maske bo ta para den rei.